PRAVIDLÁ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV SÚŤAŽÍ

Pravidlá súťaže :"Vyhraj 2x vstupenku na Otvorené pivnice v Limbachu dňa 27.6.2020a víno od vinárstva Loczi vinárstvo z Limbachu!"

1. Usporiadateľom súťaže s názvom Vyhraj 2x vstupenku na Otvorené pivnice v Limbachu dňa 27.6.2020a víno od vinárstva Loczi vinárstvo z Limbachu!(ďalej len"súťaž") je: Radko Loczi Lore Consulting, so sídlom Vinohradnícka 51 , 90091, Limbach, IČO: 43252559 (ďalej len "usporiadateľ")

Spoločnosť Radko Loczi Lore Consulting prevádzkuje vinárstvo Loczi vinárstvo z Limbachu

2. Termín konania súťaže

Súťaž prebieha od 25.06.2020 (20:00 hod.) do 26.06.2020 (21:00 hod.) (ďalej len "čas

konania súťaže") prostredníctvom sociálnej siete Facebook (ďalej len "Facebook").

3. Podmienky účasti v súťaži

Účasť v súťaži je možná za predpokladu dodržania podmienok súťaže definovaných týmito

pravidlami súťaže:
Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony (osoby, ktoré nemajú plnú spôsobilosť na právne úkony, sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu) s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len "súťažiaci" alebo "účastník súťaže"), ktorá sa zapojí na oficiálnej stránke Loczi vinárstvo z Limbachu (ďalej len "FB Loczi vinárstvo z Limbachu") do súťaže: Vyhraj 2x vstupenku na Otvorené pivnice v Limbachu dňa 27.6.2020a víno od vinárstva Loczi vinárstvo z Limbachu! (ďalej len "súťaž"), a to prostredníctvom pridania "like" a odpovede do komentára pod súťažný príspevok s výzvou: "Daj like príspevku , napíš do komentára, kolko vinárov bude na Otvorených pivniciach v Limbachu dňa 27.6.2020 a ktorévíno máš najradšej.

Účasť v súťaži nie je podmienená nákupom žiadneho tovaru. Cieľom súťaže je zvýšenie povedomia o Otvorených pivniciach Limbachu a o vinárstve Loczi vinárstvo z Limbachu u používateľov Facebooku a získanie potenciálnych zákazníkov.

Do súťaže sa môže účastník súťaže zapojiť aj viackrát v čase konania súťaže. V priebehu celej súťaže sa súťažiaci môže stať výhercom 1x, t. j. jeden súťažiaci môže vyhrať jednu výhru, t. j. 2 vstupenky na Otvorené pivnice v Limbachu a 1x víno dle vlastneho výberu od Loczi vinárstvo z Limbachu.

Zúčastniť sa je možné aj pod pseudonymom na Facebooku. V prípade, že sa z dôvodu uvedeného chybného kontaktu nie je možné s výhercom spojiť, zaniká jeho nárok na výhru a výhra pripadá náhradnému výhercovi.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra sa tejto osobe neodovzdá a spôsobom uvedeným v bode 5. týchto pravidiel bude ustanovený náhradný výherca. V prípade, ak sa výhra takejto osobe už odovzdala, alebo dôvody, pre ktoré nemala byť osoba v zmysle tohto odseku do súťaže zaradená, sa zistia po okamihu odovzdania výhry takejto osobe, je usporiadateľ súťaže oprávnený postupovať podľa podľa bodu 7. týchto pravidiel.

Zúčastniť sa môže iba osoba staršia 18 rokov.

Z účasti v súťaži sú vylúčení všetci rodinní príslušníci usporiadateľa. V prípade, že sa výhercom stane takáto osoba, tak táto nemá nárok na výhru a výhra sa takejto osobe neodovzdá. Zároveň v takom prípade spôsobom uvedeným v bode 5. týchto pravidiel bude ustanovený náhradný výherca. Ak sa výhra takejto osoba už

odovzdala, alebo dôvody, pre ktoré bola osoba v zmysle tohto odseku zo súťaže vylúčená, sa zistia po okamihu odovzdania výhry takejto osobe, je usporiadateľ súťaže oprávnený

postupovať podľa bodu 7. týchto pravidiel.

4. Výhry v súťaži

Účastník súťaže, ktorý splní podmienky súťaže podľa bodu 3. týchto pravidiel, bude zaradený do žrebovania o výhru:

2x vstupenka na Otvorené pivnice v Limbachu dňa 27.6.2010 a 1x víno od Loczi vinárstvo z Limbachu dle vlastneho výberu v celkovej hodnote 37 Eur. (ďalej jednotlivo aj ako "výhra" )

5. Spôsob výberu výhercov

Usporiadateľ vyžrebuje 1 výhercu, ktorý získa výhru.

Určenie výherce prebehne žrebovaním, žrebovanie bude prebiehať bez prítomnosti

verejnosti a uskutoční sa ihned po skončení času konania súťaže. (po 21:00 hodine dňa 26.6.2020). Výhercom súťaže sa súťažiaci môže stať v priebehu súťaže iba raz.

6. Oznámenie o výhre a distribúcia výhry

Výherca bude informovaný o výhre usporiadateľom prostredníctvom komentára pod súťažou a tiež prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku a bude požiadaný o oznámenie kontaktných údajov, a to mena, priezviska, telefónneho čísla a emailovej adresy za účelom zaslania podrobných informácií k výhre.

Výherca bude kontaktovaný ihned po ukončenia súťaže (po 21:00 hodine dňa 26.6.2020).

Usporiadateľ predá výhru výhercovi dňa 27.6.2020 v Limbachu najneskôr do 12 hodín v deň konania Otvorených pivníc v Limbachu vo vinárstve Loczi vinárstvo z Limbachu. Ak sa výherca nedostaví v uvedenom čase na adresu Loczi vinárstvo z Limbachu, prepadá jeho nárok na výhru bez nároku na akúkoľvek náhradu. V deň konania Otvorených pivníc dne 27.6.2020 náhradný výherca nebude ustanovený. Výherca nie je povinný výhru prijať.

Výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.

7. Vylúčenie z účasti v súťaži

V prípade porušenia týchto pravidiel súťaže si usporiadateľ vyhradzuje právo bez varovania vylúčiť daných súťažiacich zo súťaže.

Vylúčení budú najmä tí súťažiaci, ktorí akýmkoľvek spôsobom nesplnia podmienky účasti

v súťaži alebo ich porušia. Usporiadateľ je ďalej oprávnený rozhodnúť o vylúčení všetkých

súťažiacich ktorí:

a) využívajú nepovolené pomôcky (napr. hackerské nástroje, vírusy, trójske kone atď.)

alebo nadobúdajú výhody iným spôsobom prostredníctvom manipulácie;

b) sa zúčastnia súťaže v mene tretích osôb (s ich vedomím alebo bez ich vedomia);

c) sa na súťaži zúčastnia za pomoci výherných spolkov, automatizovaných služieb a

predovšetkým profesionálnej výhernej služby;

d) odpovedia na súťažný príspevok komentárom, ktorý obsahuje akékoľvek nevhodné

vyjadrenia, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, so všeobecne akceptovanými

pravidlami slušnosti a mravnosti alebo ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť, obsahovali

inak nevhodný obsah či boli v rozpore s platným právnym poriadkom Slovenskej

republiky alebo poškodzovali dobré meno spol. Radko Loczi Lore Consulting.

Pri každom vylúčení zo súťaže, bude výhercovi následne výhra odobraná, prípadne bude

musieť vrátiť hodnotu odovzdanej alebo dodanej výhry.

Rozhodnutie usporiadateľa je konečné, bez možnosti akéhokoľvek odvolania.

8. Predčasné ukončenie súťaže

Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez

predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním súťažiaceho, môže usporiadateľ od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody.

9. Vylúčenie zodpovednosti za škody

Usporiadateľ v žiadnej forme nezodpovedá za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z

účasti v súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia. Okrem toho usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.

10. Všeobecné podmienky

Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook, nie je ňou

organizovaná ani podporovaná. Za obsah súťaže je výhradne zodpovedný usporiadateľ.

Informácie o účastníkoch súťaže nie sú poskytované spoločnosti Facebook, ale spoľočnosti Radko Loczi Lore Consulting, ako správcovi stránky Loczi vinárstvo z Limbachu na sociálnej sieti Facebook. Informácie získané od účastníkov súťaže budú použité výhradne pre účely tejto súťaže.

Akákoľvek zodpovednosť zo strany spoločnosti Facebook je v rámci tejto súťaže vylúčená.

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

Účasťou v súťaži účastník zároveň v prípade výhry súhlasí s uverejnením jeho mena v rámci súťaže na FB Loczi vinárstvo z Limbachu, a to v podobe mena a prvého písmena priezviska výhercu. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný bez toho, aby to malo vplyv na účasť v súťaži alebo na nárok na výhru. Súťažiaci tým, že sa do súťaže zapojí, berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú usporiadateľom použité za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže (použitie telefónneho čísla a emailovej adresy v prípade, ak ide o výhercu). Udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov je dobrovoľné a účastník môže kedykoľvek písomne na emailovej adrese usporiadateľa požiadať o ich bezplatné vymazanie.

Výhra predstavuje pre výhercu - fyzickú osobu príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č.

595/2003 Z. z. o dani z príjmov, podliehajúci zdaneniu a príslušným odvodom.

Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350,- EUR za jednu výhru.

O výške výhry bude usporiadateľ výhercu informovať v zmysle platného zákona.

Sťažnosti, ktoré sa vzťahujú na priebeh súťaže sa zasielajú písomne e-mailom na

vinarstvo@loczi.sk, a to do 14 dní od vzniku dôvodu na sťažnosť, najneskôr však do 10 dní od skončenia času súťaže. Na sťažnosti zaslané po termíne a oznámené prostredníctvom telefónu sa neprihliada.

Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo stratia platnosť, platnosť ostatných ustanovení pravidiel súťaže ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené takým primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu pôvodných neplatných ustanovení.

Pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tieto pravidlá

súťaže sú k dispozícii na stránke www.loczi.sk

V Limbachu, dňa 25.06.2020

Radko Loczi Lore consulting

Vinohradnícka 51,

90091 Limbach

IČO: 43252559

DIČ: 1047086447 IČ-DPH: SK1047086447

Registrácia: spoločnosť zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Pezinok, číslo živnostenského registra: 130-18556 

Informácie o ochrane osobných údajov

Súťaž: Vyhraj 2x vstupenku na Otvorené pivnice v Limbachu dňa 27.6.2020 a víno od vinárstva Loczi vinárstvo z Limbachu!

Právne informácie o ochrane osobných údajov Spoločnosť Radko Loczi Lore Consulting , so sídlom Vinohradnícka 51, 90091 Limbach, IČO 43252559 zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Pezinok, číslo živnostenského registra: 130-18556 (ďalej "usporiadateľ"), sa pri spracovaní osobných údajov účastníka súťaže riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie") a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov"). Usporiadateľ zhromažďuje, spracúva a využíva nasledovné osobné údaje účastníkov súťaže, a to za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže: • priezvisko, meno alebo pseudonym; • facebook - ID*; • e-mailová adresa a telefónne číslo (týka sa iba výhercu súťaže). Osobné údaje účastníkov súťaže budú vymazané najneskôr po ukončení súťaže a odovzdaní výhry. Podľa platných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov môže účastník súťaže svoj súhlas s ukladaním, spracúvaním a využívaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. V tomto prípade budú osobné údaje bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť v hre bude v tomto prípade vylúčená. Požiadavku na vymazanie osobných údajov je možné poslať na e-mailovú adresu: vinarstvo@loczi.sk V ostatných prípadoch platia všeobecné podmienky spracovania osobných údajov usporiadateľa, ktoré sú zverejnené na: https://loczi-sk7.cms.webnode.sk/ochrana-osobnych-udajov/

Vaše práva ako dotknutej osoby a možnosti kontaktovania zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov

Podľa čl. 15 ods. 1 Nariadenia a § 21 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov máte právo požiadať o poskytnutie bezplatnej informácie o uložených osobných údajoch o Vašej osobe. Ak na to existujú právne dôvody, máte dodatočne právo na opravu (čl. 16 Nariadenia a § 22 Zákona o ochrane osobných údajov), vymazanie (čl. 17 Nariadenia a § 23 Zákona o ochrane osobných údajov) a obmedzenie spracovania (čl. 18 Nariadenia a § 24 Zákona o ochrane osobných údajov) Vašich osobných údajov. Pokiaľ spracovanie osobných údajov spočíva na základe čl. 6 ods. 1 e) alebo f) Nariadenia a § 13 ods. 1 e) alebo f) Zákona o ochrane osobných údajov, máte podľa čl. 21 Nariadenia a § 27 Zákona o ochrane osobných údajov právo namietať voči spracovaniu Vašich osobných údajov. Pokiaľ využijete svoje právo namietať voči spracovaniu Vašich osobných údajov, nebude sa toto v budúcnosti vykonávať, iba ak by Usporiadateľ dokázal preukázať naliehavé dôvody pre ďalšie spracovanie hodné ochrany, ktoré prevažujú nad záujmami dotknutej osoby. Pokiaľ ste sami poskytli spracúvané údaje, máte právo na prenos údajov podľa čl. 20 Nariadenia a § 26 Zákona o ochrane osobných údajov. Ak je spracovanie osobných údajov založené na súhlase podľa čl. 6 ods. 1 a) Nariadenia a § 13 ods. 1 a) Zákona o ochrane osobných údajov alebo čl. 9 ods. 2 a) Nariadenia a § 16 Zákona o ochrane osobných údajov, môžete Váš súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti, bez toho, aby sa to dotklo zákonnosti doterajšieho spracovania. Vo vyššie uvedených prípadoch, pri otvorených otázkach, alebo v prípade sťažností sa, prosím, písomne alebo e-mailom obráťte na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov. Okrem toho máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Ak by ste mali ďalšie otázky k získavaniu, spracúvaniu a používaniu Vašich osobných údajov, obráťte sa, prosím, na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov na: Radko Loczi Lore Consulting. Vinohradnícka 51, Limbach, 90091 E-mail: vinarstvo@loczi.sk

Radko Loczi Lore consulting

Vinohradnícka 51,

90091 Limbach

IČO: 43252559

DIČ: 1047086447 IČ-DPH: SK1047086447